Menu

Fokusområden och mål

Infranord har identifierat fyra fokusområden som är väsentliga för vår verksamhet. Infranord har mål för varje fokusområde och en strategi för att nå dit. Aktiviteter kopplade till målen finns framtagna för varje del i organisationen som har en möjlighet att påverka.​

Fokusområde ​Strategiskt mål ​Mål 2015
​Säkerhet​Noll arbetsolyckor​Minska antalet arbetsolyckor med 20 procent
90 procent av arbetsplatskontrollerna utan anmärkning
​Lönsamhet​Noll negativ avvikelse från planerat ekonomiskt resultat​Negativa prognosjusteringar i projekten ska vara bättre än föregående år
>7,0 i utfall på frågan "Produktion & Leverans" i NKI-mätningen
​Etik

​Noll fall av diskriminering

Noll etiska oegentligheter

​0 i utfall i Infrapulsen (medarbetarenkäten) avseende diskriminering/mobbing
Andel inköp via godkända leverantörer ska
vara >70 procent
​Miljö​Noll miljöolyckor​Minska antalet miljöolyckor till 11 stycken