Menu

Fokusområden och mål

Infranord har identifierat fyra fokusområden som är väsentliga för vår verksamhet. Infranord har mål för varje fokusområde och en strategi för att nå dit. Aktiviteter kopplade till målen finns framtagna för varje del i organisationen som har en möjlighet att påverka.​

Fokusområde ​Strategiskt mål
​Säkerhet ​Noll arbetsolyckor
​Lönsamhet ​Noll negativ avvikelse från planerat ekonomiskt resultat
​Etik

​Noll fall av diskriminering

Noll etiska oegentligheter

​Miljö ​Noll miljöolyckor