Vilka yrken finns i järnvägsbranschen?

Yrkesutbildningar inom järnvägsbranschen hittar du här samt på Järnvägsjobb.se. Här hittar du Infranords lediga järnvägsjobb

Nedan hittar du ett urval av de vanligaste yrkesrollerna på Infranord.

 

Bantekniker

Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och på järnväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion. Som bantekniker blir du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.

Bantekniker är ofta gymnasieingenjörer men kan också ha en annan bakgrund. För att arbeta vid spåren krävs även att du har en relevant säkerhetsutbildning, något som Infranord tillhandahåller.

Eltekniker

En eltekniker/kontaktledningsmontör utför elinstallationer på järnvägs-, spårvägs- och tunnelbane-anläggningar, både när det gäller underhåll av befintliga och byggnation av nya anläggningar. Som eltekniker arbetar du med växelvärme, belysning, kraftmätning till signalanläggningarna samt kontaktledning och hjälpkraft längs med spåren.

Att vara eltekniker/kontaktledningsmontör är ett rörligt och varierande arbete. Om man arbetar på kontaktledningsanläggningar sker jobbet via arbetsplattformar på spårgående arbetsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer har därför utbildning för att få köra dessa arbetsfordon på spåren. Som eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar du ofta i arbetslag. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Eltekniker/kontaktledningsmontör ska ha elteknisk utbildning på gymnasienivå eller likvärdig som grund, som sedan byggs på med anpassade kurser för järnvägens olika elanläggningar. Kunskaper krävs både för att utföra arbetet på ett säkert sätt samt utföra och sedan kontrollera arbetet innan man tar anläggningen i drift. Infranord tillhandahåller säkerhetsutbildningar för sin personal.

Signaltekniker

En signaltekniker säkerställer att järnvägens viktiga signalsystem fungerar som de ska, något som är avgörande för att tågen ska kunna framföras säkert. Arbetsuppgifterna består av underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsäkerhetsanläggningarna. Arbetet kräver också att man kontrollbesiktigar signalsäkerhetsanläggningarna som är i drift med anläggningsspecifika behörigheter.  

Arbetet sker till stor del utomhus och i tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnvägen. Insatserna planeras utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Som signaltekniker har du en speciell signalteknikerutbildning. Infranord utbildar ibland signaltekniker i egen regi via Infranord Academy. Signalteknikerutbildning går också att få via vissa yrkeshögskolor. Dessutom krävs en relevant trafiksäkerhetsutbildning, något som Infranord tillhandahåller.


Spårsvetsare

Som spårsvetsare svetsar och underhåller du spåren, framförallt spårväxlarna. Du arbetar med olika svetsmetoder, både automatiserad och manuell svetsning. I manuell svetsning ingår bland annat termitsvetsning, en traditionell och noggrann arbetsmetod för att svetsa ihop spårskarvar. Du arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår både i tunnelbana, på spårväg och på järnväg. Växelbyten samt räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress. Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga.

För att arbeta som spårsvetsare krävs en spårsvetsarutbildning. Dessutom krävs relevanta säkerhetskurser vilket Infranord tillhandahåller.

Maskinförare

En maskinförare är en lokförare som kör järnvägsmaskiner. Maskinföraren framför lok och spårgående arbetsmaskiner som används vid drift och underhåll av järnvägen.

Maskinförarens arbetsplats är där maskinen behövs och övernattning utanför hemorten är vanligt. Maskinerna används till exempel vid anläggningsarbeten, transporter samt vid arbetsuppgifter såsom spårjustering och kontaktledningsarbeten. Maskinförarna arbetar ofta två och två för att hjälpas åt att framföra maskinen.

En maskinförare har en speciell maskinförarutbildning som liknar lokförarens. Dessutom krävs speciella trafiksäkerhetsutbildningar för att arbeta vid järnvägen, vilket Infranord tillhandahåller.


Maskintekniker

Som maskintekniker på Infranord kommer du att arbeta med underhåll av Infranords maskiner och fordon. Arbetet görs till största delen i våra verkstäder, men planerad service och akut felavhjälpning i ute vid spåren förekommer.

Du arbetar tillsammans med andra maskintekniker och ibland även med andra yrkesroller. Arbetet kräver att du har möjlighet att arbeta på annan ort när verksamheten kräver det.

Maskinteknikern har en relevant fordonsteknisk utbildning. Du behöver också trafiksäkerhetsutbildningar vilket är något som Infranord kan erbjuda.

Mätningsingenjör

En mätningsingenjör gör så kallade inmätningar och utsättningar i järnvägsprojekt. Mätningsteknikern har en viktig uppgift både innan och efter ett järnvägsprojekt för att se till att spåren ligger i rätt nivå, håller rätt avstånd till tunnelväggar och mötande spår. En mätningstekniker kan också förse stora järnvägsbyggen med underlag innan byggstart, till exempel inför byggen av stomnät.

En mätingenjör har ofta en teknisk utbildning från gymnasiet och dessutom relevanta säkerhetsutbildningar. Det senare tillhandahåller Infranord.


Besiktningsman

Besiktningsmannen, som namnet till trots lika gärna kan vara en kvinna, undersöker järnvägen för att upptäcka fel som skulle kunna vara en säkerhetsrisk eller orsaka störningar i tågtrafiken. Det är ett förebyggande arbete som är viktigt för att kunna planera järnvägens underhåll på ett bra sätt.

Arbetet sker dagtid. Vissa resor kan krävas beroende på var du bor.

En besiktningsman är ofta gymnasieingenjör. För att arbeta som besiktningsman krävs också att du har relevanta säkerhetsutbildningar, något som Infranord tillhandahåller.


Arbetsledare

En arbetsledare vid järnvägen leder en grupp av järnvägstekniker. Att vara arbetsledare är ett mycket ansvarsfullt arbete där man ofta behöver ta viktiga beslut med kort varsel, planera det dagliga arbetet ute i spår, bygga ett starkt team och ha förståelse för hur olika medarbetare reagerar och förhåller sig till omgivningen. På Infranord rapporterar arbetsledare till platschefen.

En arbetsledare kan vara gymnasieingenjör eller högskoleingenjör. Det är bra med erfarenhet av att leda människor och fördela arbete. Förutom järnvägsteknisk kunskap bör du ha en förståelse för administrativt arbete och även goda ledaregenskaper.


Platschef

En platschef har en nyckelroll vid järnvägsbyggen och tar ofta ett helhetsansvar för ett järnvägsprojekt. För att trivas i rollen bör du tycka om att leda och fördela arbete och även ha en god förståelse för hur du och ditt team ska möta kundens önskemål och krav. Du behöver ha en bra struktur då det är du som driver byggprojekten och säkerställer att tidplaner hålls. Du ska dessutom ha kunskap om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner samt säkerhetsföreskrifter och ta ansvar för att de efterlevs.

Duktiga platschefer är avgörande för Infranords framgång i projekten och du får en viktig roll för hela affären.

Platschefen är antingen gymnasieingenjör eller högskoleingenjör, gärna med inriktning mot till exempel samhällsbyggnad. 

 

Möt våra medarbetare

Med rätt inställning är allt möjligt
Emma Björk, platschef

Lösningsorienterad vardag
Daniel Maurits, eltekniker

Ett företag med många möjligheter
Gustav Elmdahl, projektadministratör

Bästa tillgängliga teknik
Mikael Åstrand, affärschef teknik & affärsutveckling.