Leverantörer

Infranord ställer höga krav på de leverantörer som utför leveranser eller arbete inom järnvägsområdet.

Samtliga leverantörer som ska uppehålla sig på våra arbetsplatser skall ha ID06-kort och tillgång till smartphone för att kunna registrera närvaro I digital personalliggare.

Nya leverantörer genomgår en godkännandeprocess, som börjar med egendeklaration. Kraven varierar beroende på vilken vara eller tjänst som ska köpas och var den ska utföras Det kan handla om att uppfylla säkerhets- och kompetenskrav för underentreprenörer eller inhyrd personal, att ha godkända säkerhetsrutiner, eller att uppfylla tekniska krav på maskiner. Infranord ställer också krav på att eventuella underleverantörer ska godkännas av Infranord och givetvis kunna uppfylla samma krav.

Alla leverantörer utvärderas kontinuerligt av avtalsansvariga eller genom planerade eller händelsestyrda revisioner. Utvärdering eller revisioner utförs hos leverantören eller på en arbetsplats där leverantören befinner sig.

Vi har centrala inköpsavtal med utvalda leverantörer för våra största inköpskategorier, och under avtalsperioden ska våra inköp ske från dessa företag. Nya leverantörer får ofta vänta tills vi ska göra en översyn av respektive avtalsområde. Infranord lyder inte under Lagen om Offentlig Upphandling.