Avfallshantering

Avfall skall källsorteras enligt rutiner på etableringen och på anvisad plats.

Underentreprenör svarar själv för att det farliga avfall som verksamheten gett upphov till inom entreprenaden tas om hand och transporteras bort, om inga andra överenskommelser gjorts.

Det farliga avfallet ska förvaras på ett säkert sätt. Upprätta transportdokument vid borttransport och kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Mängder av farligt avfall inklusive uppgift om slutomhändertagare skall redovisas till platsledning enligt överenskommelse.