Dokumentation och redovisande dokument

Två kvinnor arbetar på kontoret

Underentreprenören ska i för aktuell entreprenad tillämpliga delar redovisa följande:

I samband med offert eller tecknande av avtal
- Miljövarudeklarationer eller motsvarande för fordon som avses användas.
- Eventuella intyg som styrker efterfrågad kompetens/utbildning.

Före start av produktion (tidpunkt enligt ök i aktuell entreprenad)
- Förteckning över identifierade risker.
- Förteckning över kemiska produkter inklusive uppgift om klassning samt kopia på farobedömning (gäller B-klassad produkt).
- Varudeklaration eller motsvarande för material som skall projekteras in i anläggning.
- Intyg IBC, utbildning, besiktning fordon.
- Miljövarudeklarationer eller motsvarande för fordon

Löpande
- Avvikelserapport

Årligen samt efter avslutat arbete (tidpunkt enligt ök aktuell entreprenad)
- Sammanställning genomförd egenkontroll miljö (inkl daglig funktionskontroll).
- Sammanställning avvikelserapporter.
- Förbrukad mängd kemiska produkter.
- Förbrukad mängd diesel i spårfordon (m³).
- Förbrukad mängd bränsle i vägfordon och arbetsmaskiner (m³).
- Mängder och typer av farligt avfall inklusive uppgift om avfallskod, transportör, mottagare, och transportdokument för farligt avfall.
- Eventuella dispenser, t ex från hydraulkrav.

Dokumentationen redovisas enligt överenskommelse med platsledning i aktuell entreprenad.