Kemikalier och material

Granskning och dokumentation
Kemikalier ska finnas på en förteckning som redovisas till platsledning. Underentreprenören ansvarar för att kemikalierna är granskade av Trafikverkets granskningsfunktion och att mängder rapporteras till platsledning årligen eller vid förfrågan.

I Trafikverkets externa kemikaliedatabas Chemsoft kontrolleras att aktuella kemiska produkter är granskade av Trafikverkets granskningsfunktion. Saknas aktuellt kemikalie i databasen ansvarar underentreprenör för att granskning sker. Ovanstående gäller då Trafikverket utgör slutkund.

Säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier ska finnas på arbetsplatsen.

I de fall underentreprenören tillhandahåller material som skall projekteras in i anläggningen skall denne försäkra sig om att de uppfyller kraven motsvarande BASTA-kriterierna (i förekommande fall BETA-kriterierna). Detta skall verifieras genom varudeklaration.

Säker hantering och förvaring
Kemikalier ska förvaras på anvisad plats och så att spill inte sprider sig och kan orsaka skada. Se även till så att behållare är påkörningsskyddade. Behållare och förpackningar ska vara märkta med produktens namn, riskfras och eventuell farosymbol.

Förvara byggvaror och material på ett säkert sätt och skyddat från fukt.

Brandfarlig vara
Leverantör som medför brandfarlig vara till etablering eller arbetsställe skall vid ankomst informera platsledning om produkt och mängd. Max 20 liter brandfarlig vara får förvaras inom säkerhetszonen.

Farligt gods
Leverantör som utför transporter av farligt gods måste uppfylla regelverket för ADR avseende t.ex. krav på säkerhetsrådgivare, utbildning av förare, fordonsutrustning och fordonsskyltning.

Om produkten räknas som farligt gods ska den vara märkt med etikett och UN-nummer.