Arbete i bergrum/tunnel

Två spår i LKABs gruva

Före arbete i bergrum /tunnel ska riskanalys kompletteras med de skyddsregler som gäller på platsen.

Bullrande verksamhet
Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt reducera eller skärma av särskilt bullrande arbete, genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning. Bullret ska reduceras så nära källan som möjligt. Där så behövs ska tillstånd sökas hos polisen.

  • Ljudanläggningar (radio eller motsvarande) får endast användas efter godkännande av beställaren.
  • Vid bullrande arbete ska hörselskydd användas.
  • Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade.
  • Vid bullrande arbeten ska närboende informeras.
  • Inom tätort kan tillstånd från kommun erfordras.

Dammskydd

Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning.

  • Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt t ex genom bevattning av, integrerat utsug samt punktutsug
  • Vid bearbetning av makadamballast skall denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd för personal och allmänhet.
  • Vid dammande arbeten ska närboende informeras.