Avfallshantering

Tekniker sorterar avfall

​Åtgärder ska vidtas för att avfall/sopor hanteras på ett lämpligt sätt på respektive arbetsplats.

Avfall från våra arbetsplatser ska källsorteras vid avsedd plats.

Farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs.

Underentreprenörer ska lämna uppgift om avfallsmängder på förfrågan från Infranord.