Kemiska produkter och farliga ämnen

Muttrar väntar på att fästas

Kemiska produkter eller farliga ämnen får endast användas i enlighet med instruktioner från utförd riskbedömning och tillhörande säkerhetsdatablad (SDB).


Det ska finnas en förteckning med aktuella SDB för hälso- och miljöfarliga ämnen som hanteras på våra arbetsplatser. Dessa SDB ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.


Vid arbete som kan innebära kontakt med hälsofarliga ämnen ska arbetstagare använda erforderlig skyddsutrustning och ha tillgång till säkerhetsdatablad. De ska genomgå den utbildning och de hälsoundersökningar som krävs. (Se även punkten Personlig skyddsutrustning.)


Underentreprenörer ska alltid lämna uppgifter om vilka kemiska produkter/farliga ämnen (inkl. SDB) de tänker hantera till Infranord, samt säkerställa att de som arbetar med produkterna fått tillräcklig utbildning/information om säker hantering.
Underentreprenörer ska lämna uppgift om förbrukade mängder av kemikalier på förfrågan från Infranord.