Skydd

 

Arbete på väg

Samtliga arbeten som betraktas som arbete på väg enligt Trafikverkets bestämmelser skall säkras. Detta innebär bland annat att en utmärkningsansvarig utses. Denne upprättar en trafikanordningsplan (TA-plan) som inlämnas till berörd väghållare för godkännande. Arbetet får påbörjas först när väghållaren godkänt TA-planen. TA-planen ska finnas tillgänglig under den tid skyltning förekommer. (AFS 1999:3, ”Byggnads- och anläggningsarbete”, samt anvisningar och krav som Trafikverket, kommunen eller annan väghållare ställer)

Brandskydd

Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om var nödutgångar och återsamlingsplatsen finns, liksom var brandsläcknings- och första hjälpen utrustning är placerad.

Rökning är endast tillåtet inom angivet område.

Gasflaskor ska – då de inte används - samlas på avsedd plats med synlig varningsskylt, ha skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade.

Arbetsfordon ska tankas på avsedd plats och vara avstängda under tankningen.

Heta arbeten

För alla arbeten som ska betraktas som heta arbeten utser respektive arbetsledare en tillståndsansvarig (brandskyddsansvarig).

•Personal som utför, övervakar eller ger tillstånd för svetsning, skärning, slipning, lödning eller andra arbeten som kan förorsaka gnistor eller eld skall ha genomgått Svensk brandskyddsföreningens behörighetsutbildning ”Heta arbeten”. Släckutrustning som klarar enklare brand ska finnas tillgänglig (AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning).
•Tillståndsansvarig bör inhämta räddningstjänstens information om brandrisknivå innan tillstånd ges.

Fallskydd

Fall är en vanlig orsak till allvarliga skador på arbetsplatserna och risken måste alltid förebyggas. Där det finns risk för fallskador ska arbetsmoment alltid föregås av riskanalys genomförd av berörda utförare.

  • Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas.
  • Vid användning av mobil arbetsplattform t.ex. bomlift, saxlift ska dessa vara försedda med fallskyddsräcke som ger tillräckligt fallskydd vid arbete från plattformsbotten, i annat fall ska personlig fallskyddsutrustning användas med fast förankringspunkt.
  • Stegar får endast undantagsvis användas och då i enlighet med riskanalys/riskbedömning som är godkänd av Infranord.
  • Stegar som används i spårmiljö och kan komma att användas inom kontaktledningens närområde ska vara av icke-ledande material och vara försedda med varningsskylt.

Personlig skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning som ska användas.
Varselklädsel enligt standarden EN 471/EN 20471, lägst reflexyta och reflexplacering klass 2, ska bäras på överkroppen i spårmiljö. Skyddskläder ska även vara ljusbågetestade och flamskyddstestade i alla lager.
Skyddshjälm med hakrem och skyddsskor med spiktrampskydd ska användas om det inte är uppenbart obehövligt.

Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskanalyser/skyddsinstruktioner.

  • Skyddsglasögon ska bäras där risk för ögonskador finns.
  • För arbetet avsedd skyddsmask eller friskluftsmask skall bäras vid slipning, värmning eller svetsning av galvaniserade material, mangan etc.
  • Flytväst är obligatorisk vid arbete på, ovanför eller i anslutning till vatten. Vid arbete på bro över strömmande vatten, ska fast fallskydd alternativt fallskyddsnät anordnas samt båt och båtförare finnas lättillgängliga för räddning.
  • I övrigt ska personlig skyddsutrustning bäras när det behövs, t.ex. skyddshandskar, hörselskydd, fallskyddsutrustning osv.

Användaren ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin skyddseffekt och hygieniska standard.

För personer som inte ska utföra arbete i spårmiljö är det tillräckligt med varselväst/-varseljacka, hjälm och skyddsskor (under förutsättning att projektet som besöks inte har särskilda regler, då ska de följas). Här avses studiebesök, arbetsplatskontroll, skyddsrond, revision eller liknande uppgift.

Enstaka undantag som dokumenteras skriftligt i riskanalys av platschef för studiebesök/enklare arbeten där man gör bedömningen att risken för ljusbåge eller flamma inte finns tillåts.
 

Skyddsanordningar vid arbetsplats

En tillfällig skyddsanordning måste sättas upp kring det aktuella arbetsområdet om arbetet innebär att det finns risk för att någon kan skadas.

Skyddsanordningar i spårmiljö får endast tas bort av behörig funktion t.ex. SoS-ledare, elarbetsansvarig, tågvarnare eller tillsyningsman. Den som tar bort skyddsanordningen är skyldig att återställa den.

Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska kontrollera att erforderliga skyddsanordningar fungerar, är korrekt och säkert utförd innan arbete påbörjas.