Särskilda regler vid arbete på Trafikverkets anläggning

Tekniker jobbar vid sin arbetsplats

Råd och skydd
All egen personal som skall vistas i spårmiljö skall ha genomgått utbildning i egenskydd.

Underentreprenörers samt inhyrd personal som saknar säkerhetsbehörighet och arbetar i spårmiljö ska minst ha genomgått information om Råd och skydd.

Om underentreprenör anlitas för att utföra arbeten i egen regi, med egen säkerhets-personal, enligt BVH 906, Trafiksäkerhetsfunktioner - Uppgifter och kompetenskrav, ska kopia av läkarintyg, utbildningsintyg och intyg om genomgången repetitionsutbildning tillsändas Infranord för utfärdande av lokal behörighet.


Skydds- och säkerhetsledare
Det skall alltid finnas en skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare) på varje arbetsplats i spårtrafikmiljö. SoS-ledaren skall vara utbildad enligt normerna i BVF 906, ”Trafiksäkerhetsfunktioner”. Det åligger SoS-ledaren att kontrollera och slutföra den samordnade skydds- och säkerhetsplaneringen för avsett arbete enligt BVF 923, ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid arbete inom spårområde”.

Arbetsledningen och medarbetarna ska följa SoS-ledarens anvisningar för säkerheten på arbetsplatsen. Om någon i arbetslaget lämnar arbetsplatsen eller inställer sig när arbetet redan har påbörjats, ska han eller hon anmäla sig till den ansvarige SoS-ledaren.

Skyddsplanering / Riskbedömning
All verksamhet i spårmiljö skall riskbedömas. I riskbedömningen namnges säkerhetsfunktionen med namn och telefonnummer.

Denna riskbedömning säkerställer att arbetsplatsen är säker ur både el- och trafiksäkerhetssynpunkt. Av riskbedömningen framgår också hur många säkerhetsfunktionärer och vilka typer som krävs för arbetet. De berörda säkerhetsfunktionärerna ska få riskbedömningen före arbetet påbörjas. Riskbedömningen sker i enlighet med BVF 923, BVF 1921.


Elsäkerhet
Arbetet görs i enlighet med BVF 1921 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktledning eller tågvärmeanläggning och Starkströmsföreskrifterna.


Spårgående arbetsredskap
BVF 929 är under uppdatering av Trafikverket. Spårgående arbetsredskap som används i entreprenaden skall vara är besiktigade enligt kraven i BVF 929. De spårgående arbetsredskapen framföres/nyttjas enligt reglerna i BVF 929 inom ett begränsat A-skyddsområde.

Arbetsredskap typ traktorgrävare och grävmaskiner skall vara besiktigade avseende höjdspärrar och sidospärrar.


Kemiska produkter och farliga ämnen
Alla kemiska produkter som används inom Trafikverkets anläggning ska vara klassade av Trafikverkets Granskningsfunktion och riskbedömning godkänd av Infranord.