Ökad effektivitet och nytt snöerbjudande

- Det är glädjande att vårt förändringsarbete, bland annat effektiviseringen av administrativa resurser, ger resultat. Jag ser också med tillförsikt på alla de utestående anbud som kommer att avgöras under fjärde kvartalet, säger Niclas F Reinikainen, VD för Infranord.

Rörelseresultatet uppgick under perioden januari-september till 31 (0) MSEK. I resultatet ingår kostnader om 23 (32) MSEK avseende bolagiseringen av verksamheten. Rörelseresultatet har också påverkats av ökad omsättning samt att effektiviteten, mätt som andelen driftskostnader i förhållande till nettoomsättningen, har förbättrats med drygt fem procent. Nettoomsättning uppgick under perioden till 3 191 (3 084) MSEK. Ökningen jämfört med föregående år beror främst på snöröjningsinsatser under första kvartalet.

Infranord arbetar på olika sätt för att säkerställa resurser och kvalitet i befintliga kontrakt inför kommande vinter. Infranord har också tagit fram ett nytt erbjudande, en snöförsäkring.
- Snöförsäkringen går ut på att Trafikverket ska kunna avropa extraordinära resurser av Infranord för att avhjälpa snöproblem som uppstår. Detta gäller även bansträckor som underhålls av andra järnvägsentreprenörer, säger Niclas F Reinikainen.

För ytterligare information kontakta: Niclas F Reinikainen, VD Infranord Tel: 010-121 4301 niclas.f.reinikainen@infranord.se

Gunnar Andersson, Ekonomichef och vice VD Tel: 010-121 6201 gunnar.andersson@infranord.se

Madelene Sandgren, Kommunikationschef Tel: 010-121 5928 madelene.sandgren@infranord.se
2010-10-28