Gemensamma krafter för en säkrare arbetsplats

Rickard Forshäll deltar i ett seminarium om säkerhet

I frukostseminariet deltog flera aktörer i branschen - både kunder, projektörer och konkurrenter. Bland annat syntes MTR, Inlandsbanan, Vectura, Strukton Rail, Balfour Beatty, VR Track, Svensk Järnvägsteknik och Baneservice.

Seminariet inleddes med en intervju med Rickard Forshäll, som under 2011 råkade ut för en olycka i arbetet och blev av med höger underben. Han berättade om hur snabbt en olycka kan ske, hur Infranord tagit hand om honom och vad utredningen kring olyckan lett fram till. 

En vanligt förekommande uppfattning är att många olyckor orsakas av för långa skift, trötthet eller för hårt belastade arbetssituationer. Men Rickard Forshälls olycka inträffade klockan 10 på förmiddagen under ett vanligt arbetspass. En olycka kan hända när som helst, det är bara ett ögonblicks ouppmärksamhet som kan göra skillnaden.

Därefter fick Ronny Fredriksson, säkerhetschef på Infranord, svara på frågor om hur Infranords säkerhetsarbete ser ut. Han tryckte på vikten av att rapportera tillbud, för att på det sättet ha underlag för att kunna förhindra att olyckor inträffar. Det är viktigt att medarbetarna känner till att de kan påverka sin egen arbetsmiljö och säkerhet genom att rapportera s.k ”nästanhändelser”.  På det sättet kan Infranord förbättra arbetsmiljön ytterligare. Infranord hade förra året som mål att få in 250 tillbudsrapporter, vilket uppnåddes. Under 2012 är målet 350 tillbudsrapporter.

Sven-Erik Nilsson, arbetsmiljöstrateg på Trafikverket och Anneli Eriksson, handläggare på Transportstyrelsen fick svara på frågor om hur Trafikverket resonerar kring säkerhetsfrågan i upphandlingar. Kan man ställa likvärdiga krav på förberedande säkerhetsarbete på alla entreprenörer och underentreprenörer?

- Trafikverket är på väg att bli en renodlad beställare, sa Sven-Erik Nilsson, vilket innebär att utvecklingen av arbetsmetoder, tekniska lösningar och innovationer överlåts till entreprenören. I den bästa av världar kanske vi borde lyfta ut säkerhetskravet helt ur anbudsprocessen för att inte göra säkerhetsfrågan till en konkurrensfråga. Samtidigt arbetar Trafikverket kontinuerligt med arbetsplatskontroller av entreprenörer. I dessa kontroller säkerställer vi att de krav på säkerhet som regler och lagar kräver följs. Under 2012 kommer 450 arbetsplatskontroller inom järnvägen att göras. 

Sven-Erik Nilsson betonade att Trafikverket måste kunna lita på att de leverantörer inom Drift och Underhåll som han kallar ”De fyra stora drakarna” sköter sitt säkerhetsarbete på bästa sätt. Hans kommentar startade en lång diskussion där bland andra Ronny Fredriksson, säkerhetschef på Infranord, tyckte att man måste se till att alla entreprenörer har samma förutsättningar. De nya mindre bolagen som bubblar upp har inte ett eget säkerhetsstyrningssystem.

 

Anneli Eriksson från Transportsstyrelsen höll med om detta.

- Det är Trafikverket som har det yttersta ansvaret. Och man måste även se över de mindre entreprenörerna och underentreprenörer som har dykt upp efter avregleringen, inte bara de stora företagen. Det finns en del nya regleringar som ska reglera detta. Men Trafikverket måste se till att reglerna efterföljs.

 

Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet som utför tillsyn över verksamhetsutövare som har tillstånd inom järnväg, tunnelbana och spårväg (t.ex. Trafikverket). 

- Vi kan inte ställa krav, fortsatte Anneli Eriksson, men vi kan ifrågasätta. Dock har vi fått alldeles för mycket att göra och då har tillsynen fått stryka på foten. När det gäller riskhantering behöver vi göra mycket mer.

Baneservice tyckte att Trafikverket måste ha specificerade krav för säkerhet, samtidigt som företaget ser positivt på att beställaren kan reglera detta i förfrågningsunderlagen.  

Trafikverket menade att man dock inte kan ställa alltför specifika krav på entreprenörerna för att det i sin tur kan hämm 2012-10-05