Pressmeddelande

2014-04-29

Infranord visar ökad orderingång och förbättrat resultat

Första kvartalet 2014 visar en omsättningsökning med 7 procent jämfört med föregående år, vilket också bidragit till ett förbättrat rörelseresultat med 61 MSEK, till -67 MSEK (-128).

Januari – mars

  • Orderingången under perioden var 1 063 MSEK (692)
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 4 354 MSEK (4 051)
  • Intäkterna uppgick till 746 MSEK (700)
  • Rörelseresultatet uppgick till -67 MSEK (-128)
  • Periodens resultat uppgick till -54 MSEK (-106)
  • Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till -43 (-2)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,78)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 MSEK (248)
  • Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2410 (2 607)

Första kvartalet 2014 visar en omsättningsökning med 7 procent jämfört med föregående år, vilket också bidragit till ett förbättrat rörelseresultat med 61 MSEK, till -67 MSEK (-128).

Infranord har under första kvartalet genomfört organisationsförändringen som inleddes under 2013. Vi har anpassat vår personalstyrka, vilket innebär att 404 medarbetare kommer att lämna Infranord. Vi har lämnat den gamla matrisorganisationen för en ny linjeorganisation med tre geografiska regioner istället för tidigare fem. Syftet är att skapa ett nytt arbetssätt som ligger till grund för en stabil och långsiktig lönsamhet samt en hållbar och säker verksamhet. Resultatet av vårt förändringsarbete räknar vi med att se under 2015, med full effekt 2016. Redan nu börjar vi se en positiv resultateffekt.

I slutet av kvartalet förolyckades en man vid en arbetsplatsolycka på en av våra arbetsplatser. Mannen arbetade hos en underentreprenör till Infranord. Vi inser fullt ut hur viktigt det är att fokusera och förbättra säkerhetsarbetet. Därför stärker vi vårt säkerhetsarbete ytterligare. I maj arrangerar vi en säkerhetsvecka inom Infranord, där all vår personal kommer att vara delaktig. Syftet är att skapa ett ökat medvetande i organisationen om förebyggande säkerhetsarbete.

Under första kvartalet ökade vår orderingång kraftigt jämfört med föregående år, från 692 MSEK till 1 063 MSEK. Bland annat erhöll vi det överprövade drift- och underhållskontraktet för sträckan Långsele – Vännäs (178 MSEK) som tilldelades Infranord under tredje kvartalet 2013. I slutet av kvartalet tecknade Infranord ett avtal med Jernbane-verket i Norge till ett värde av ca 150 MNOK. Uppdraget omfattar spår och kontaktledningsarbeten för det nya dubbelspåret mellan Holm - Holmestrand – Nykirke. Vi fick även ytterligare ett uppdrag av SL; utbyggnad av Roslagsbanan till ett värde av 68 MSEK. Av Trafikverket erhöll vi bland annat uppdraget att utföra BEST-arbeten i Älvkarleby, Gävle och Uppsala för 79 MSEK.

Konkurrensen på järnvägsmarknaden är fortsatt hård. Med de förändringar vi genomför för att skapa en effektiv organisation och ökad affärsmässighet i hela verksamheten ska vi möta konkurrensen och nå lönsamhet.