Pressmeddelande

2017-02-14

Starkt resultat och hög orderstock

Oktober – december 

 •  Orderingången under perioden var 1 530 MSEK (3 033)
 •  Intäkterna uppgick till 1 101 MSEK (1 171)  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (68) 
 •  Periodens resultat uppgick till 12 MSEK (53)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,40)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 194 MSEK (134)

Januari – december 

 •  Orderingången under perioden var 4 537 MSEK (6 073)
 •  Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 7 504 MSEK (6 850)  
 •  Intäkterna uppgick till 3911 MSEK (3 947)  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 217 MSEK (153), varav en engångspost utgör 51 MSEK (0) 
 •  Periodens resultat uppgick till 167 MSEK (117)
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,23 kr (0,87)
 •  Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 83,5 MSEK (-)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91 MSEK (146)
 •  Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 846 (1 880)

Koncernens intäkter för 2016 uppgick till 3 911 MSEK (3 947) och rörelseresultatet uppgick till 217 MSEK (153). Resultatförbättringen jämfört med tidigare år förklaras av ökad effektivitet. Resultatet påverkades positivt av en engångspost på 51 MSEK. 

Under sista kvartalet har Infranords ledningsgrupp förstärkts med Karin Nilsson-Malmén som ny kommunikationschef och med Mikael Åstrand som chef för forskning och utveckling. 

Infranords orderingång var fortsatt stark under 2016 och uppgick till 4 537 MSEK (6 073). Under fjärde kvartalet tilldelades bolaget basunderhåll av järnväg för Norra Malmbanan och kontrakt tecknades för basunderhåll av sträckan Holmsund–Boden södra med ett sammanlagt ordervärde på 730 MSEK. Inom anläggningssegmentet tecknade Infranord kontrakt med Trafikverket om spårbyte på sträckorna Herrljunga–Alingsås och Floby–Alingsås, med ett ordervärde på 161 MSEK. Vid årets utgång var Infranords orderstock    7 504 MSEK, vilket är det högsta värdet sedan bolaget bildades.

Med den positiva resultatutvecklingen visar Infranord en god avkastning och soliditet och Infranords styrelse kan för första gången i bolagets historia föreslå utdelning till ägaren.