Pressmeddelande

2014-02-12

Infranord vidtar åtgärder för stärkt konkurrenskraft

Efter Infranords fjärde år som självständigt bolag har vi fortfarande problem med resursanvändning, effektivitet och konkurrenskraft. Därför initierades under slutet av 2013 en omorganisation, som ska implementeras under första kvartalet 2014. Den nya organisationen blir en plattform för ett nytt arbetssätt, bättre anpassat till marknaden, och syftar till stabil och långsiktig lönsamhet.

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 582 MSEK (635)
 • Intäkterna uppgick till 1 056 MSEK (1 294)
 • Rörelseresultatet uppgick till -94 MSEK (34)
 • Periodens resultat uppgick till -74 MSEK (20)
 • Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till -43 (-2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 kr (0,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 237 MSEK (191)

Januari - december

 • Orderingången under året var 3 771 MSEK (3 997)
 • Orderstocken vid slutet av året uppgick till 4 045 MSEK (4 077)
 • Intäkterna uppgick under året till 3 787 MSEK (4 516)
 • Rörelseresultatet uppgick till -190 MSEK (18)
 • Årets resultat uppgick till -162 MSEK (0)
 • Engångskostnader för omstrukturering under året uppgick till -43 (-20)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,20 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 390 MSEK (157)
 • Antalet anställda var vid slutet av året 2 478 (2 691)

Efter Infranords fjärde år som självständigt bolag har vi fortfarande problem med resursanvändning, effektivitet och konkurrenskraft. Därför initierades under slutet av 2013 en omorganisation, som ska implementeras under första kvartalet 2014. Den nya organisationen blir en plattform för ett nytt arbetssätt, bättre anpassat till marknaden, och syftar till stabil och långsiktig lönsamhet.

Under andra halvåret tillträdde Lars Öhman som vd och därefter har flera förändringar skett i koncernens ledning för att hantera de utmaningar som Infranord står inför.

Vi har under 2013 anpassat vår personalstyrka för att möta minskad uppdragsvolym och för att stärka vår konkurrenskraft. I april sades 120 personer upp, som hade varslats under 2012, och i september lades ett nytt varsel om 400 tjänster. Övertaligheten omfattar såväl ledning, administration som produktion.

Infranord är fortsatt ledande inom drift och underhåll av svensk järnväg och tecknade merparten av de baskontrakt för drift och underhåll som upphandlades under 2013. Bland annat erhöll Infranord uppdragen för sträckan Gnesta – Laxå med Hallsbergs rangerbangård och för Ostkustbanan, med ett totalt ordervärde på drygt 700 MSEK.

I Norge har vi tecknat avtal om flera stora entreprenader, bland annat Langset-Kleverud, med sammanlagt ordervärde på drygt 300 MSEK. I Danmark har marknaden varit ansträngd, varför personalen i vårt danska bolag har sagts upp. Vi bevakar marknadens utveckling och har fortsatt möjlighet att utföra projekt med personal från Sverige.

Den svenska järnvägen står inför en omfattande upprustning och marknadsvolymen bedöms öka från 2015. Vi arbetar nu med att förbättra vår konkurrenskraft och säkerställa rätt leverans till kund, med säkerhet och lönsamhet i fokus.