Pressmeddelande

2015-04-27

Stark orderingång under första kvartalet 2015

Orderingången under första kvartalet har varit fortsatt stark, främst på grund av vi tecknat två större drift- och underhållsavtal med Trafikverket. Det ena avser järnväg i Värmland/Dalsland till ett värde av ca 600 MSEK och det andra uppdraget avser Västkustbanan Väst, med ett ordervärde på ca 400 MSEK.

Januari – mars

Orderingången under perioden var 1 312 MSEK (1 063)

Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 283 MSEK (4 354)

Intäkterna uppgick till 756 MSEK (746)

Rörelseresultatet uppgick till -58 MSEK (-67)

Periodens resultat uppgick till -46 MSEK (-54)

Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,40)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (151)

Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2 040 (2 410)


Omsättningen under det säsongsmässigt svaga första kvartalet ökade något och intäkterna uppgick till 756 MSEK (746). Infranords rörelseresultat för perioden förbättrades med 9 MSEK och uppgick till -58 MSEK (-67).

Under första kvartalet har vi genomfört den organisationsförändring som beslutades i slutet av 2014. Från och med januari organiseras verksamheten i två geografiska regioner, Södra och Norra, och verksamheten i tidigare region Östra har överförts till de kvarvarande regionerna. Tillsammans med andra förändringar inom stödjande funktioner kommer detta att förbättra förutsättningarna för en effektiv produktion samtidigt som vi minskar de administrativa kostnaderna.

Förhandlingarna om att minska personalstyrkan har avslutats under mars och som ett resultat av detta kommer ca 150 anställda att lämna Infranord. Redan under 2015 räknar vi med att se resultat av vårt förändringsarbete, men åtgärderna beräknas få full effekt 2016.

Vi ser inga förändringar på våra huvudmarknader sedan årsskiftet. Regeringen har lagt förslag om ytterligare anslag till Trafikverket för prioriterade åtgärder på järnvägsnätet, främst avseende underhåll. Inverkan på efterfrågan av Infranords tjänster under 2015 är i dagsläget svår att bedöma.

Orderingången under första kvartalet har varit fortsatt stark, främst på grund av vi tecknat två större drift- och underhållsavtal med Trafikverket. Det ena avser järnväg i Värmland/Dalsland till ett värde av ca 600 MSEK och det andra uppdraget avser Västkustbanan Väst, med ett ordervärde på ca 400 MSEK.

Den 15 april presenterades ett delbetänkande från utredningen ”Översyn av järnvägens organisation”. I rapporten finns flera förslag på hur kontrollen över järnvägsunderhållet kan förbättras samt hur förutsättningar för ett effektivt underhåll av järnvägsnätet kan stärkas.

Infranord fortsätter arbetet med att bygga en effektiv organisation, med målsättning att vara marknadens mest konkurrenskraftiga järnvägsentreprenör och att säkerställa en långsiktig lönsamhet.