Pressmeddelande

2015-10-22

Effektiviseringar gav förbättrat resultat efter tredje kvartalet

Infranords intäkter till och med september uppgick till 2 776 MSEK (2 761) och rörelseresultatet uppgick till 85 MSEK (39). Resultatförbättringen beror främst på lägre kostnader efter de effektiviseringsåtgärder som genomförts.

Juli – september

• Orderingången under perioden var 577 MSEK (1 353)

• Intäkterna uppgick till 977 MSEK (1 041)

• Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (81)

• Periodens resultat uppgick till 53 MSEK (59)

• Resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,44)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (13)

Januari – september

• Orderingången under perioden var 3 040 MSEK (3 508)

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 979 MSEK (4 766)

• Intäkterna uppgick till 2 776 MSEK (2 761)

• Rörelseresultatet uppgick till 85 MSEK (39)

• Periodens resultat uppgick till 64 MSEK (25)

• Resultat per aktie uppgick till kr 0,47 (0,19)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 MSEK (17)

• Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 943 (2 187)

Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 1 943 jämfört med 2 187 föregående år, en minskning med 11 procent.

Under september inträffade en arbetsplatsolycka där en medarbetare skadades allvarligt. Detta visar återigen på riskerna inom Infranords verksamhet och vikten av att sätta säkerheten främst och oupphörligen arbeta med förbättringar. Den 30 september deltog Infranords personal i en branschgemensam manifestation, stand-down, för att sätta fokus på säkerheten och den nollvision som finns för arbetsplatsolyckor.

Under året har inga större förändringar skett av marknadsläget i Sverige eller Norge. Konkurrensen är fortsatt hård, med flera aktörer framförallt på anläggningssidan. Detta ökar kraven på att Infranord kontinuerligt arbetar med att förbättra
effektiviteteten för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftigt.

Det förändringsarbete som drivits sedan 2014 har bidragit till en effektivare organisation med ett tydligare ansvar och bättre kontroll. Detta arbete fortskrider och en rad förbättringsprojekt pågår, bland annat avseende maskinutnyttjandet. Under
hösten uppgraderar vi också vårt ekonomisystem vilket ger bättre förutsättningar att samordna och förbättra uppföljning och administration inom koncernen.

För ytterligare information:

Lina Stolpe, T.f. VD, tfn +46 (0) 10-121 28 08

Helene Tegenkvist, T.f. CFO, tfn +46 (0) 10-121 73 67

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra medarbetare finns över hela landet och vi omsätter
4 miljarder kronor.