Ersättningar

 

Ersättningar till styrelsen – koncernen och moderbolaget
Infranord följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Utlägg ersätts mot kvitto. Styrelsearvode utgår ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Ej heller utgår arvode för styrelsearbete till arbetstagarledamöter. Ersättning för arbetande styrelseordförande har utbetalats under 2015.

Ersättningar till ledande befattningshavare – koncernen och moderbolaget
Infranord följer statens riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare i Infranord uppbär endast fast ersättning. Inga bonus eller incitamentsprogram eller annan rörlig ersättning förekommer. Avgångsvederlag kan utgå med högst tolv månadslöner.

Ersättning till verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och arbetstagarrepresentanter utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension.
Övriga förmåner avser tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. I pensionskostnader ingår premier från löneväxling. 

 

För övrig information om ersättningar se årsredovisningar.