Styrelsens arbete och arbetsformer

 

Styrelsens utskott
Styrelsen har tre utskott; revisions-, ersättnings- och projektutskottet. Riktlinjer för utskottens arbete är fastställda i styrelsens arbetsordning.

Revisionsutskottet
Styrelsen ansvarar för att bolagets redovisning och rapportering följer beslutade riktlinjer för rapportering. Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen, säkerställa att den interna kontrollen efterlevs, bereda upphandling avrevisionstjänster samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls.
Utskottet lämnar löpande rapporter till styrelsen.
Utskottet ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter.

Ersättningsutskottet
Styrelsen beslutar om ersättning och villkor för VD. Villkor för andra medlemmar i bolagsledningen beslutas enligt farfarsprincipen. Utskottet ska bestå av styrelseordföranden och ytterligare tvåledamöter. 

Projektutskottet
Utskottet fattar beslut rörande anbud i enskilda entreprenader och andra projekt med en anbudssumma överstigande 100 miljoner kronor, men understigande 500 miljoner kronor. Projekt med en anbudssumma överstigande 500 miljoner kronor ska förberedas i utskottet inför hänskjutande till styrelsen för beslut. Hänskjutande till styrelsen ska även ske av projekt innebärande ny samarbetsform såsom partnerskap, ny marknad samt nya kunder, allt under förutsättning av en anbudssumma överstigande 100 miljoner kronor.