Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte AB reviderar Infranord. Huvudansvarig revisor är Peter Ekberg.

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och VD:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren och val av revisorer beslutas på årsstämman efter förslag från styrelsen.

 

Intyg transparenslagen, mars 2019 (pdf)