Menu

Mark

Vi utför markundersökningar inför projektering och kommande åtgärder enligt gällande miljökrav. Vi utför även effektiva fundamentsättningar med borrteknik som skapar stabilitet i både spår och bankropp.

Järnvägsarbete vid Minnesund

Effektiv fundamentsättning med minimal störning

Spårnära schaktningar leder till att marken bär sämre på ställen där
grävningen har påverkat. Resultatet blir spårlägesfel som måste åtgärdas i efterhand – ofta under många år. Med vår effektiva borrmetod får du stabilitet i såväl spår som bankropp. Grävningar nära spåret har en tendens att oroa marken. Följden blir oftaåterkommande spårriktningar som dämpar symptomen men inte åtgärdar de verkliga problemen. Bästa sättet att undvika sättningar är att välja bort metoder med schaktning till förmån för borrning och därefter gjuta fundamentet på plats.

Orörd mark utan sättningar

Infranords borrbaserade metod för fundamentsättning är effektiv på
flera sätt. Dels genom den precision som uppnås, dels genom att marken lämnas orörd. Ytterligare en fördel är att borrningen går djupare ner i marken. Sammantaget ger dessa faktorer en överlägsen stabilitet både vad gäller bankropp och spårläge.

Borrning – överlägset när det gäller berg

Borrning vid fundamentsättning fungerar utmärkt vid alla markförhållanden. Om berg förekommer på sträckan, borrar vi enkelt ner bergsfundament. Vatten, sten, myrmark och stora block utgör inte några hinder. Metoden kan genomföras året om eftersom gjutning är möjlig ända ned till –18 °C. Vår spårbundna borrvagn med tillhörande gjutenhet, kan både sätta prefabricerade fundament eller platsgjuta hela fundamentet. Om hela fundamentet platsgjuts kan vi även påla under fundamentet vilket är en bra lösning på geotekniskt svaga platser. Vidare har vi en egen dragkraft för bästa tänkbara logistiklösning.

Markundersökning

Infranord utför markundersökning inför projektering och kommande
åtgärder enligt gällande miljökrav. Kontrollen ger dig svar på frågor
om markens och ballastens olika fraktioner. Eventuella föroreningar
avslöjas genom ett miljöprov.

Vår tjänst markundersökning beställs i de flesta fall inför projektering av
en viss sträcka och ger de svar som behövs om mark- och ballastförutsättningarna. Resultatet kan användas som projekteringsunderlag och innehåller exakta vikter på de olika kornfraktionerna.

Så fungerar det

Vid en markundersökning söker vi svaren på en rad olika frågor. Finns
några synliga överraskningar eller förändringar i marken? Några föroreningar som påverkar framtida arbeten och kräver åtgärder enligt
gällande miljökrav? Undersökningen utförs med hjälp av en markundersökningsmaskin där en kärnborr går ner i marken. Provtagningsborren är utformad som ett rör med en diameter på 220 mm och borras ner 140 cm under ballastytan i spårets mitt alternativt vid sidan. Via rörborren tar vi upp ett kärnprov som blir föremål för undersökning och analys. Kapaciteten ligger på ungefär fyra borrhål per timme. Med hjälp av en geoprinter dokumenteras ballastskikten på plats. Varje prov fotograferas. Därefter tar vi ut 50 cm av överballasten för siktning. Metoden är ett effektivt sätt att få en tydlig uppfattning om markens skikt och nivåer.

Noggrann analys och svar på viktiga frågor

Siktning och dokumentation av allt provmaterial görs i en särskild
labbvagn. Fraktionerna till siktningen av överballasten sker till 63 mm,
31,5 mm, 22,4 mm, 11,2 mm medan finmaterialet sorteras under 4 mm.
Du får det hela noggrant dokumenterat både digitalt och på papper med
fotografier. Finmaterialet skickas till Svevia för finare siktning och miljöanalys av eventuella föroreningar. Efter 3-4 veckor får du analyssvar från labbet. Dokumentationen från markundersökningen kan sedan ligga till grund för kommande projektering.