Hallandsås

​Infranord har utfört två av de fyra järnvägsentreprenaderna som löpte parallellt och fick den 8,7 km långa tunnelsträckningen med dubbelspår klar i god tid till invigningen 2015.

Infranords rälsläggare i Hallandsåsen

Foto: Trafikverket

Infranord utförde arbeten inom ban- och kontaktledning och signalinstallationer. Sammanlagt uppgick entreprenadsumman för de bägge kontrakten till 132 miljoner kronor. 

Enkelspåret över Hallandsås var i många år en flaskhals för både person- och godstrafik och orsakade förseningar längs hela Västkustbanan. Anledningen var att åsens lutning många kurvor vilket gjorde det svårt för tunga godståg att ta sig uppför. Den nya tunneln ökade kapaciteten från fyra till 24 tåg i timmen. Dessutom kan nu dubbelt så tunga godstransporter passera.

I framtiden ska Västkustbanan kopplas ihop med andra stora järnvägssatsningar i området, exempelvis Citytunneln i Malmö, förbindelsen över Öresund och Fehmarn-bält och därefter kopplas
ihop med övriga Europa. För att investeringarna ska vara lönsamma måste hela systemet byggas klart – och utmaningen var Hallandsås. Inte minst på grund av den ytterst svåra geologi som finns i åsen.

​Få projekt är väl så  omtalade som tunnelbygget genom Hallandsås. Uppdraget att anlägga tunnel genom Hallandsås inleddes redan 1992. Men efter att projektet drabbades av en giftskandal med Rhoca-Gil 1997 stod bygget stilla. Först 2005 fanns det tillräckligt miljövänliga maskiner som klarade av att utföra arbetet i den extrema geologin med söndervittrat berg, rikliga vattenmängder och högt vattentryck.

Uppdraget utfördes under svåra förhållanden. Till en början var det mörkt i tunneln och luftens enda inflödet kom från tunnelmynningarna. Alla som arbetade i projektet bar luftmätare och  luftmätningar gjordes därmed kontinuerligt. Alla registrerades med en tagg för att veta vilka som var inne i tunneln. Vissa delar av tunnlarna är helt inklädda i betong, andra delar av tunneln är bara en sprängd råyta, vilket gjorde att fästena för kontaktledningsstolparna i taket specialanpassades. Några av installationerna:

  • 4 700 handräcken för belysningsarmaturer
  • 50 mil kabel drogs och lades i kabelrännor som ska täcktes med lock och fungerade som gångbanor i tunneln.

Infranord använde en SMV 1000 för själva byggnationen av spåren inne i tunnlarna. SMV 1000 monterar sliprar och lägger räls i en och samma process. Genom att använda särskilda vagnar för exempelvis slipers kan kostsamma omlastningar undvikas och en massa tid sparas. I det sista momentet befästs alla sliprarna mot sidan av rälen med fastclip. Det är på det sättet som Infranord kan bygga upp till två kilometer spår per dag.

Hallandsåstunneln invigdes den 8 december 2015.