Menu

Hur styrs Infranord?

Statens ägardirektiv samt Infranords väsentlighetsanalys, riskbedömning och intressentdialog ligger till grund för bolagets hållbarhetsarbete och prioriteringar. Styrande dokument som Hållbarhetspolicy, Uppförandekod och Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) kommuniceras till bolagets medarbetare och intressenter och ses över en gång per år.

VD ansvarar för strategi- och affärsplan där de väsentliga områdena inryms. Kommunikationschefen har ansvar för den övergripande styrningen av bolagets hållbarhetsarbete och rapporterar direkt till VD. Koncernledningen ansvarar för olika delar och utgör en styrgrupp som har till uppgift att fatta beslut kring hållbarhetsarbetet. Som stöd till koncernledningen finns en resurs som är ansvarig för den övergripande strategiska samordningen. Arbetet följs upp inom ordinarie uppföljningssystem. Genomförandet drivs inom ramen för det ordinarie arbetet och de finansiella resurserna tillhandahålls där. Finansiella resurser för samordning finns inom ramen för kommunikation. Under 2018 identifierades elva väsentliga områden genom Infranords väsentlighetsanalys. 

Väsentligt område Ansvar i koncernledningen Ansvar för genomförande
Antikorruption CFO Inköpschef, Chefsjurist
Hälsa och säkerhet Säkerhetschef Trafiksäkerhetschef, Arbetsmiljöchef
Jämställdhet och mångfald Chef HR Personalchef, Kompetensstrateg
Motverkande av diskriminering Chef HR Personalchef, Kompetensstrateg
Avloppsvatten och avfall Säkerhetschef Miljö- och kvalitetschef
Utsläpp Säkerhetschef Miljö- och kvalitetschef
Leverantörsutvärderingar CFO Inköpschef Miljö- och kvalitetschef
Kompetensutveckling Chef HR Kompetensstrateg
Miljömässig regelefterlevnad Säkerhetschef Miljö- och kvalitetschef
Klagomålsmekanism Chef HR Personalchef
Kvalitet i leverans Affärschef Regionchefer


Huvudprocesskarta

Läs mer om ledningssystemets omfattning här