Strategiska fokusområden

Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar Infranords väg framåt. De fyra strategiska fokusområdena ska möjliggöra att värdet av vår verksamhet (se vår värdekedja) är så högt som möjligt för våra intressenter.

Stärka säkerhetskulturen
Infranord sätter medarbetarnas säkerhet främst och fokuserar därför på att förbättra säkerheten och stärka säkerhetskulturen. Målet är att antalet allvarliga olyckor ska vara noll. För att nå det arbetar Infranord med bland annat utbildning, rutiner och säkerhetssystem. Medarbetare ska motiveras att sätta säkerheten främst och ledares säkerhetsfokus ska stärkas. Säkra arbetssätt ska underlättas.

Utveckla kunderbjudandet
Infranord ser goda möjligheter att utveckla sitt kunderbjudande. Bolaget ska utveckla sina tjänster inom väl definierade teknik-områden och verka för kontraktsmodeller som är gynnsamma för såväl branschens aktörer som samhället i stort. Digitalise­ring av järnvägen är en trend som skapar affärsmöjligheter.

Skapa en attraktiv arbetsplats
Infranord befinner sig i en generationsväxling och behöver utveckla och rekrytera nya medarbetare. Stora pensionsavgångar de närmaste åren utgör en betydande utmaning. Bolagets kompetensförsörjningsplan syftar bland annat till gemensam, enhetlig och systematisk rekrytering, introduktion, medarbetarutveckling, kompetensöverföring och succession. Infranords företagskultur ska vara inkluderande och inspirerande. Bolagets arbetsgivarvarumärke ska ytterligare förstärkas.

Öka den interna effektiviteten
Infranords konkurrenskraft är bland annat avhängig av låga administrationskostnader och en effektiv verksamhetsstyrning. Bolaget ska arbeta systematiskt med förbättringar genom att bland annat öka användningen av systemstöd och förenkla arbetssätt. Arbetet omfattar en rad åtgärder; från nedbrytning av mål för hela organisationen till kontinuerlig utveckling och införande av standardiserade produktions­metoder för frekvent förekommande arbetsuppgifter.