Pressmeddelande

2015-02-11

Resultatförbättring men fortsatt effektivisering för Infranord

Infranord visar en betydande resultatförbättring för helåret 2014 och nådde ett rörelseresultat på 32 MSEK, jämfört med en förlust på 190 MSEK året innan. Främsta orsak är de genomförda effektiviseringsåtgärderna, som lett till lägre administrativa kostnader och bättre resursutnyttjande. Dessutom har intäkterna ökat med 4 procent.

Oktober – december

Orderingången under perioden var 1 173 MSEK (1 582)

Intäkterna uppgick till 1 195 MSEK (1 056)

Rörelseresultatet uppgick till -7 MSEK (-94)

Periodens resultat uppgick till -8 MSEK (-74)

Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till -33 MSEK (-43)

Resultateffekt efter uppgörelse i tidigare tvist uppgick till 37 MSEK (-)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 259 MSEK (237)

Januari – december

Orderingången under perioden var 4 681 MSEK (3 771)

Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 4 724 MSEK (4 045)

Intäkterna uppgick till 3 956 MSEK (3 787)

Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (-190)

Periodens resultat uppgick till 17 MSEK (-162)

Engångskostnader för omstrukturering i perioden uppgick till -48 MSEK (-43)

Resultateffekt efter uppgörelse i tidigare tvist uppgick till 37 MSEK (-)

Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-1,20)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 MSEK (390)

Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2 112 (2 478)

Orderingången utvecklades positivt under 2014 och blev drygt 900 MSEK högre än föregående år, vilket resulterade i en orderstock som var 14 procent högre vid årets utgång. Bolagets konkurrenskraft har stärkts under året, vilket resulterat i att anbudsframgången ökat med 50 procent jämfört med 2013. Exempelvis tecknades under fjärde kvartalet nytt kontrakt för basunderhållet på Norra Stambanan, till ett värde på ca 260 MSEK.

Trots den positiva utvecklingen under året, ser vi att det krävs ytterligare effektiviseringar för att Infranord ska kunna vara en långsiktigt och uthålligt framgångsrik aktör på den svenska järnvägsmarknaden. I december beslöt vi därför genomföra en kompletterande organisationsförändring och lade ett varsel rörande 150 befattningar.

Från och med januari 2015 bedrivs verksamheten i Sverige i två regioner, Norra och Södra, mot tidigare tre. Verksamheten i den tidigare region Östra har överförts till de andra regionerna. Förändringen berör alla delar av bolagets organisation och huvuddelen av personalminskningarna gäller administrativa funktioner. MBL-förhandlingar bedöms vara avslutade under första kvartalet 2015.

För 2015 ser vi inga stora volymförändringar på den svenska marknaden jämfört med 2014. Ökade statliga järnvägssatsningar beräknas ge effekt först 2016. Samtidigt ser vi en ökad konkurrens från flera aktörer. Vi fortsätter vårt arbete med att öka vår konkurrenskraft och på så sätt kunna fortsätta leverera ”mer järnväg för pengarna”.