Skip to main content Skip to footer

GDPR vid kontakt med Infranord AB

Besök på Infranord.se (cookie policy)
På Infranord.se använder vi cookies och enhetsidentifierare från tredje part för att anpassa innehållet och framtida annonser samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Den informationen sparas inte av Infranord utan hanteras helt av leverantörer som Facebook och Google. Mer information om Infranords cookie policy hittar du här

Vid email till Infranord
Vad gäller email som skickas till Infranords anställda eller generella konton så som info@infranord.se så kommer den informationen att sparas tillsammans med alla email till och från @infranords-adresser.

Om du skickar in en jobbansökan som innehåller ett CV eller andra personliga uppgifter så kommer allt som skickats in att sparas av Infranords personalavdelning. Information kommer inte att sparas i andra sammanhang än de du skickat in - jobbansökan, fakturainformation, utbildningar (SL) och du kommer inte att kontaktas av Infranord i något annat sammanhang. 

Vid utlämnande av uppgifter till en kontaktlista
När du skriver upp dig på den här namnlistan kommer Infranord behandla dina personuppgifter (din e-postadress) för att kunna kontakta dig med mer information om vår verksamhet. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för det angiva ändamålet och under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning och följer alltid de krav som dataskyddslagstiftningen ställer på oss som personuppgiftsansvarig.

Om du har ytterligare frågor om hur email eller hur dina personaluppgifter sparas går det bra att kontakta Infranords dataskyddsombud via email

 

Mer information om Dataskyddsförordningen

Infranords hantering av cookies
http://www.infranord.se/cookie-policy

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
https://www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/

EU General Data Protection Regulation 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Facebook 
https://www.facebook.com/about/privacy/update#

Google 
https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/

 

ENGLISH

Visit to Infranord.se (cookie policy)
On Infranord.se we are using cookies from third party to track and adjust the content and for future advertising. The information is not saved by Infranord but by the suppliers of the ad plattforms such as Google and Facebook. More information about Infranords cookie policy can be found here.

When you send an email to Infranord
Emails that are sent to employees of Infranord or to any of Infranords general accounts (such as info@infranord.se) are saved together with all emails to and from @infranord.se addresses.

If you send a job application that contains a CV or other personal information then that will be saved by Infranords HR department. That information will not be used for anything other purpose then what it is for when sent – job application, invoicing, trainings (SL) and you will not contacted by Infranord under any other circumstances.

When giving personal information on a contact sheet
When you sign a contact sheet (for example at events) Infranord will only use the contact information for the purpose given at the time and only save it for the time given at that same time. Infranord will always handle your personal information in accordance with the law.

If you have any furture questions regarding about how email or your personal information is handled you can contact responsible person at Infranord Per Brandt via email