Skip to main content Skip to footer

HÅLLBAR AFFÄR

Infranord lägger stor vikt vid ekonomisk hållbarhet utan att göra avkall på den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Frågor som kvalitet i leverans liksom ett affärsetiskt och hållbart agerande genom hela värdekedjan är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Infranord hållbarhetspolicy

PRIORITERADE OMRÅDEN

  • Proaktivt underhåll som minskar andelen fel på järnvägen

  • Ansvarsfulla inköp med hållbar leverantörsdatabas

  • Aktivt arbete för att motverka mutor och korruption

Infranord kan med hög kvalitet i våra leveranser bidra till hållbara järnvägstransporter. Genom att planera järnvägsunderhåll så att akuta fel uppstår mer sällan och öka andelen proaktivt underhåll minskar behovet av felavhjälpande åtgärder. Därmed förbättras förutsättningarna för en hållbar och robust järnvägsinfrastruktur.

Andel felavhjälpningskostnad av kostnad för underhåll

15,1%

ANSVARSFULLA KUNDRELATIONER

En affärsmiljö fri från korruption är avgörande för en långsiktigt stabil och hållbar affär. Som statligt bolag är det extra viktigt att vi är affärsetiskt föredömliga. Vi har också en överenskommelse med våra leverantörer om att följa bolagets uppförandekod för leverantörer samt att de i sin tur ansvarar för att samma krav ställs på deras egna interna och externa parter.

Infranords Uppförandekod

NKI (Nöjd Kund Index)

NKI

8,0