Skip to main content Skip to footer

FINANSIELL INFORMATION

Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och en av de största aktörerna i Norge.

Infranord ägs till 100 procent av svenska staten och följer principerna för bolag med statligt ägande. Vår redovisning ska vara öppen tydlig och relevant. 

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari - juni 2024: 18 juli 2024

REVISOR

Revisionsbolaget KPMG reviderar Infranord. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson.
Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisor ligger hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman efter förslag från styrelsen.