FINANSIELL INFORMATION

Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och en av de största aktörerna i Norge.

Infranord ägs till 100 procent av svenska staten och följer principerna för bolag med statligt ägande. Vår redovisning ska vara öppen tydlig och relevant. 

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari till september 2023: 27 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023: 15 februari 2024

Årsstämma: 25 april 2024
Delårsrapport januari - mars 2024: 25 april 2024
Delårsrapport januari - juni 2024: 18 juli 2024

REVISOR

Revisionsbolaget KPMG reviderar Infranord. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson.
Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisor ligger hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman efter förslag från styrelsen.