Skip to main content Skip to footer

Infranord visselpipan

Infranord har en så kallad visselpipa för att Infranords medarbetare och andra intressenter på ett tryggt sätt ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Vad kan anmälas?

En visselblåsarfunktion är avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden som rör:

  • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller allvarliga missförhållanden relaterat till
  • Offentlig upphandling
  • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
  • Transportsäkerhet
  • Miljöskydd
  • Strålskydd och kärnsäkerhet
  • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
  • Folkhälsa
  • Konsumentskydd

Visselblåsarfunktionen omfattar till exempel inte mobbning, alkohol- och drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälans och hanteras vidare via Infranords ordinarie rapporteringsvägar.

Anonymitet

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport såvida du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.

Länk: infranord.whistlelink.com