Skip to main content Skip to footer

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

När Infranord underhåller och bygger järnväg bidrar vi till miljö- och klimateffektiva transporter. Som infrastrukturleverantör tar vi också ansvar för vår egen direkta påverkan på miljön. Vår miljöpåverkan består framför allt av utsläpp av koldioxid, användning av kemiska produkter samt hantering av avfall.

Att minska miljöpåverkan i verksamheten har hög prioritet. Målsättningen är att minska utsläppen till luft och mark samt ständigt effektivisera resursanvändningen.

PRIORITERADE OMRÅDEN

  • Minska utsläpp av CO₂

  • Ökad användning av fordon som går på el samt nya el- och hybridbilar

  • Dialog med leverantörer om ansvar att leva upp till miljökrav

EN MODERN MASKIN- OCH FORDONSPARK MINSKAR ENERGIANVÄNDNINGEN

På Infranord arbetar vi för att de egna utsläppen av koldioxid per MSEK (omsättning) ska vara noll till år 2045. I vårt arbete att uppnå nollvisionen utvecklar vi en mer modern maskin- och fordonspark, bland annat genom att gå över till fossilfritt bränsle som exempelvis HVO100. Vi ser också över möjligheten att arbeta med maskiner som drivs på el, vilket långsiktigt kommer bidra till målet om en koldioxidneutral verksamhet.

Utsläpp koldioxid

2,1 ton/MSEK

MATERIALÅTERVINNING

Det material som blir över vid Infranords byggen, till exempel trä, betong, stål, järn, koppar och batterier, ska tas om hand av kvalitetssäkrade leverantörer. Dessa leverantörer hanterar materialet på ett sätt som ger ett mindre avtryck på miljön.

Materialåtervinning

95%

Värde av skrot och avfall hanterat av kvalitetssäkrade leverantörer/totalt värde av skrot och avfall