Skip to main content Skip to footer

SÄKER ARBETSMILJÖ

Vårt löfte till våra medarbetare, kunder och det samhälle vi verkar i är att alltid sätta säkerheten först.

Infranord verkar för en arbetsmiljö präglad av engagemang, professionalitet och respekt, fri från diskriminering och kränkande särbehandling. På samma sätt som att järnvägen byggs för alla, välkomnar Infranord alla att bygga järnvägen.

Vi arbetar kontinuerligt för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Frågor relaterade till säkerhet har alltid högsta prioritet och är väl förankrade inom bolaget. Det långsiktiga målet är noll allvarliga olyckor.

PRIORITERADE OMRÅDEN

  • Säkerhet och arbetsmiljö
  • Systematiskt säkerhetsarbete
  • Attrahera och utveckla kompetenta medarbetare
  • Erbjuda utbildningar inom bland annat järnvägsteknik, ledarskap och arbetsmiljö
  • Utveckling inom beteendebaserad säkerhet

BETEENDEBASERAD SÄKERHET

Infranord är ledande i säkerhetsarbetet inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi har alltid högsta prioritet på säkerhet och vårt långsiktiga mål är att inga allvarliga olyckor ska inträffa på våra arbetsplatser. Arbetet dit är viktigt och kräver att säkerhet förblir vår främsta prioritet – varje dag, varje skift.

Under vår årliga säkerhetsvecka har vi extra fokus på säkerhetsgenomgångar, vidareutbildning samt diskussioner om hur våra beteenden påverkar säkerheten. Insikterna tar vi med oss i det dagliga säkerhetsarbetet.

UTBILDNING SOM STÄRKER KOMPETENS

Infranord erbjuder kontinuerlig utbildning både internt och externt och goda möjligheter att göra karriär inom bolaget. Vår utbildningsenhet Infraskolan genomför järnvägstekniska utbildningar och är ackrediterad av Transportstyrelsen, både som utbildningssamordnare och examinator. Utöver järnvägstekniska utbildningar arrangerar vi också interna utbildningar i bland annat ledarskap och arbetsmiljö, i vilka etik och jämställdhetsfrågor ingår. 

Antal olyckor som leder till en dags sjukskrivning eller mer, räknat per miljoner arbetade timmar (avser hela Infranordkoncernen)

LTIF

8,9

Alla medarbetare inom Infranord har en rättighet och skyldighet att stoppa arbeten som inte känns säkra.

INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

Infranord verkar i en mansdominerad bransch och vi arbetar för att fler kvinnor ska söka sig till vår bransch. Med en jämn könsfördelning skapar vi till en arbetsplats som bättre speglar samhället och som utvecklar både våra medarbetare och oss som företag. För oss är det viktigt att vi har en inkluderande arbetsmiljö där alla får komma till sin rätt oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion eller bakgrund och där mobbning, trakasserier och diskriminering inte förekommer.

Infranords uppförandekod

Nöjd medarbetarindex (avser Infranord AB)

NMI

7,0