Bolagsstyrning

Till grund för styrningen i Infranord ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning och svenska statens ägarpolicy. Ägarstyrningen utövas främst på bolagsstämmor, genom en professionell strukturerad nomineringsprocess, ett aktivt styrelsearbete samt genom dialog med styrelseordföranden.

I frågor av avgörande betydelse, till exempel omfattande strategiska förändringar i företagets verksamhet och större förvärv, fusioner eller avyttringar samt beslut som innebär att företagets riskprofil eller balansräkning förändras på ett avsevärt sätt bör styrelsen, genom styrelseordföranden, samordna med företrädare för ägaren.

Intern kontroll
Genom styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktören respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv styrning av verksamheten. Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande policyer för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö. VD har dessutom utfärdat ett antal riktlinjer, bland annat bolagets attestregler.

Företagsledningen har utarbetat detaljerade instruktioner vad gäller koncernens finansiella rapportering och instruktioner avseende ett flertal processer med syfte att säkerställa rapporteringens innehåll och kvalitet.