Skip to main content Skip to footer

Styrelsens arbete

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har tre utskott; revisions-, ersättnings- och projektutskottet. Riktlinjer för utskottens arbete är fastställda i styrelsens arbetsordning.

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen är ansvarig för att säkerställa att bolagets redovisning och rapportering följer de beslutade riktlinjerna för rapportering.
Revisionsutskottet förbereder styrelsens arbete med att övervaka den finansiella rapporteringen, säkerställa efterlevnad av den interna kontrollen, bereda upphandling av revisionstjänster och ha kontakt med bolagets revisorer.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottet tar fram förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet förbereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd samt bereder och fattar beslut för andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av tre stämmovalda styrelseledamöter.

PROJEKTUTSKOTTET

Projektutskottet har till uppgift att fatta beslut och genomföra bolagets enskilda engagemang i entreprenad- och andra projekt med en anbudssumma överstigande 100 Mkr men understigande 500 Mkr. Utskottet har en beredande funktion i projekt med anbudssumma 500 Mkr och högre. Projektutskottet består av minst tre stämmovalda styrelseledamöter. 

Ersättningar

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Styrelsearvode utgår ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet samt för arbetstagarledamöter. 

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Infranord följer statens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ledande befattningshavare i Infranord uppbär endast fast ersättning. Inga bonus- eller incitamentsprogram eller annan rörlig ersättning förekommer. Avgångsvederlag kan utgå med högst tolv månadslöner. För övrig information om ersättningar se årsredovisningar.