Skip to main content Skip to footer

Förnybart drivmedel för minskad klimatpåverkan

När vi bygger och underhåller järnväg bidrar det till att öka tillgängligheten och pålitligheten för spårbunden infrastruktur. Och när fler person- och godstransporter sker på järnväg minskar vi tillsammans klimatpåverkan genom att utsläppen av koldioxid minskar.

Att underhålla och bygga ny järnväg är dock fortfarande förknippat med miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp från de fordon och maskiner som används i arbetet. Som ett led i Infranords hållbarhetsarbete och målsättning att sänka utsläppen och minska påverkan på miljön har vi installerat den första cisternen med HVO100 i verksamheten. 

HVO100 räknas som ett fossilfritt drivmedel som är helt tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis livsmedels- och etanolproduktion. En andel av Infranords maskiner körs nu på HVO100. Genom att på kort sikt ersätta tidigare fossilbaserade bränslen med HVO100 och sedan successivt övergå till elektrifierade maskiner och arbetsfordon kan vi göra betydande minskningar av bolagets utsläpp. 

Kontraktskrav kopplade till fossilfria drivmedel ökar successivt i hela järnvägsbranschen och redan 2030 kräver Trafikverket 100 procent fossilfritt eller höginblandade rena drivmedel för fordon. När kraven på att använda förnybara drivmedel och nollutsläppsfordon ökar måste också nya hållbara investeringar göras, vilket resulterar i en omställning av branschen.

De projekt som nu startats kommer löpande att utvärderas för att optimera hanteringen i verksamheten. Infranord arbetar löpande med att förbättra arbetssätt och processer för att säkerställa att vi kontinuerligt minskar vår klimatpåverkan genom en permanent omställning av vår verksamhet.