Skip to main content Skip to footer

Klimatarbete för minskade utsläpp i entreprenaden Kardonbanan

I stora investeringsprojekt ställer Trafikverket krav på att entreprenörerna påvisar en minskning av utsläppen av växthusgaser. Klimatkraven är ett initiativ för att nå Trafikverkets mål om en klimatneutral infrastruktur år 2045. Infranord genomförde under 2021 den första entreprenaden med avslutande klimatkalkyl; projektet Kardonbanan, en ny godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan och leder in till Norrköpings nya hamn. 

Resultatet av klimatkalkylen visade på en minskning av utsläpp av växthusgaser med 4 procent eller cirka 180 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med ett beskrivet utgångsläge. Det motsvarar utsläppen från förbränning av omkring 67 000 liter diesel.

De åtgärder som genomfördes för att minska utsläppen var:

  • Minskat avstånd till täkt för spårballast, vilket resulterade i kortare transporter.
  • Transportören av spårballast använde HVO100 som drivmedel i stället för diesel.
  • Cirkuläritet genom återanvändning av räl och betongslipers från 460 meter spår.

Klimatkalkylen baseras till stor del på sammanställningen av det material som användes i entreprenaden. De åtgärder som hade störst effekt på kalkylen var återanvändningen av material.