Menu

Pressmeddelande

2020-04-28

Ett kvartal utan väsentlig resultatpåverkan av Coronapandemin

Januari – mars

  • Orderingången under perioden var 1 283 (1 284) MSEK
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 281 (6 926) MSEK
  • Intäkterna uppgick till 724 (820) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -99 (-49) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -78 (-41) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,30) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49 (11) MSEK
  • Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 837 (1 875)
  • Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning

-Vi har fortsatt stort fokus på säkerhet. Även om olycksfrekvensen för första kvartalet är något högre än för 2019, så är den på en låg nivå. Första kvartalet påverkades av en vinter utan snö i stora delar av landet, vilket medförde lägre resursutnyttjande än föregående år.

Än så länge påverkar den pågående Coronapandemin Infranord endast i begränsad omfattning. Jag ser ett stort engagemang i verksamheten för att upprätthålla vår produktion även i denna utmanande tid säger Henrik Löfgren, VD Infranord.