Styrelsens arbete och arbetsformer

 

Styrelsens utskott
Styrelsen har tre utskott; revisions-, ersättnings- och projektutskottet. Riktlinjer för utskottens arbete är fastställda i styrelsens arbetsordning.

Revisionsutskottet
För styrelsens kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering har styrelsen inrättat ett revisionsutskott som består av minst tre och högst fem stämmovalda styrelseledamöter, varav ingen får ingå i bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet tar fram förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD samt bereder och fattar beslut för andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av tre stämmovalda styrelseledamöter.

Projektutskottet
Projektutskottet har till uppgift att fatta beslut och genomföra bolagets enskilda engagemang i entreprenad- och andra projekt med en anbudssumma överstigande 100 Mkr men understigande 500 Mkr. Utskottet har en beredande funktion i projekt med anbudssumma 500 Mkr och högre. Projektutskottet består av minst tre stämmovalda styrelseledamöter.