Värdegrund

Vår värdegrund hjälper oss att nå vår vision och bygga vår kultur. Den visar vägen för vilket företag vi vill vara och den vägleder oss i att göra rätt val varje dag. Värdegrunden är utgångspunkten för våra beslut och ställningstaganden och den ska synas genom våra handlingar. En viktig del i vårt arbete med vår värdegrund är att skapa en attraktiv arbetsplats där vi bygger en företagskultur som gör att alla får ta plats och trivas. Alla Infranords medarbetare har under 2018 varit med och tagit fram de tre värdeorden Tillsammans, Respektfullt och Professionellt som utgör grunden för allt vi gör.

Tillsammans
Infranord vill bygga på och utveckla sin förmåga att samverka, både inom teamet på arbetsplatsen, mellan olika delar i Infranord samt med kunderna och med det omgivande samhället.

Respektfullt
Infranord vill bygga en kultur där medarbetare visar respekt för varandra, kunder och omvärld samt för verksamhetens resurser.

Professionellt
Infranord vill ta vara på de resurser samt den kompetens och yrkesstolthet som finns i bolaget och använda detta för att utveckla hela branschen och säkerställa att satsningarna på järnvägen verkligen leder till att järnvägen blir en pålitlig ryggrad i framtidens hållbara infrastruktur.