Skip to main content Skip to footer

Välj framtidens spår i en bransch i utveckling

Järnvägsbranschen fortsätter att utvecklas och står inför flera större omställningar, bland annat inom hållbarhet, digitalisering och teknikområdet samtidigt som vi ser en större andel nya medarbetare inom verksamheten. På Infranord finns många sätt att bidra till en framtidssäkrad infrastruktur. Totalt har vi omkring 150 olika befattningar inom vår verksamhet. Resultatet av vårt gemensamma arbete gör oss till Sveriges ledande järnvägsentreprenör.

Vilken roll inom Infranord passar dig?

Läs mer om några av våra vanligaste befattningar inom Infranord.

Bantekniker

Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och på järnväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion. Som bantekniker blir du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.

Bantekniker är ofta gymnasieingenjörer men kan också ha en annan bakgrund. För att arbeta vid spåren krävs även att du har en relevant säkerhetsutbildning, något som Infranord tillhandahåller.

Eltekniker

En eltekniker/kontaktledningsmontör utför elinstallationer på järnvägs-, spårvägs- och tunnelbane-anläggningar, både när det gäller underhåll av befintliga och byggnation av nya anläggningar. Som eltekniker arbetar du med växelvärme, belysning, kraftmätning till signalanläggningarna samt kontaktledning och hjälpkraft längs med spåren.

Att vara eltekniker/kontaktledningsmontör är ett rörligt och varierande arbete. Om man arbetar på kontaktledningsanläggningar sker jobbet via arbetsplattformar på spårgående arbetsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer har därför utbildning för att få köra dessa arbetsfordon på spåren. Som eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar du ofta i arbetslag. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Eltekniker/kontaktledningsmontör ska ha elteknisk utbildning på gymnasienivå eller likvärdig som grund, som sedan byggs på med anpassade kurser för järnvägens olika elanläggningar. Kunskaper krävs både för att utföra arbetet på ett säkert sätt samt utföra och sedan kontrollera arbetet innan man tar anläggningen i drift. Infranord tillhandahåller säkerhetsutbildningar för sin personal.

Signaltekniker

En signaltekniker säkerställer att järnvägens viktiga signalsystem fungerar som de ska, något som är avgörande för att tågen ska kunna framföras säkert. Arbetsuppgifterna består av underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsäkerhetsanläggningarna. Arbetet kräver också att man kontrollbesiktigar signalsäkerhetsanläggningarna som är i drift med anläggningsspecifika behörigheter.  

Arbetet sker till stor del utomhus och i tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnvägen. Insatserna planeras utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Som signaltekniker har du en speciell signalteknikerutbildning. Infranord utbildar ibland signaltekniker i egen regi. Signalteknikerutbildning går också att få via vissa yrkeshögskolor. Dessutom krävs en relevant trafiksäkerhetsutbildning, något som Infranord tillhandahåller.

Teletekniker

Att arbeta som teletekniker innebär att du jobbar med opto- och kopparkabel, trafikinformationsanläggningar, data och telenät. Våra teletekniker arbetar en del med lågspänning, drar kabel och monterar skyltar.

För arbete som teletekniker krävs lägst gymnasieutbildning inom elteknik, gärna teleinriktning, eller likvärdig erfarenhet. Vi söker särskilt dig som har erfarenhet av arbete med teleteknik inom infrastrukturbranschen och/eller eftergymnasial utbildning inom teleteknik.

Spårsvetsare

Som spårsvetsare svetsar och underhåller du spåren, framförallt spårväxlarna. Du arbetar med olika svetsmetoder, bland annat termitsvetsning, en traditionell och noggrann arbetsmetod för att svetsa ihop spårskarvar. Du arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår både i tunnelbana, på spårväg och på järnväg. Växelbyten samt räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress. Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga.

För att arbeta som spårsvetsare krävs en spårsvetsarutbildning. Dessutom krävs relevanta säkerhetskurser vilket Infranord tillhandahåller.

Maskinförare

En maskinförare är en lokförare som kör järnvägsmaskiner. Maskinföraren framför lok och spårgående arbetsmaskiner som används vid drift och underhåll av järnvägen.

Maskinförarens arbetsplats är där maskinen behövs och övernattning utanför hemorten är vanligt. Maskinerna används till exempel vid anläggningsarbeten, transporter samt vid arbetsuppgifter såsom spårjustering och kontaktledningsarbeten. Maskinförarna arbetar ofta två och två för att hjälpas åt att framföra maskinen.

En maskinförare har en speciell maskinförarutbildning som liknar lokförarens. Dessutom krävs speciella trafiksäkerhetsutbildningar för att arbeta vid järnvägen, vilket Infranord tillhandahåller.

Maskintekniker

Som maskintekniker på Infranord kommer du att arbeta med underhåll av Infranords maskiner och fordon. Arbetet görs till största delen i våra verkstäder, men planerad service och akut felavhjälpning i ute vid spåren förekommer.

Du arbetar tillsammans med andra maskintekniker och ibland även med andra yrkesroller. Arbetet kräver att du har möjlighet att arbeta på annan ort när verksamheten kräver det.

Maskinteknikern har en relevant fordonsteknisk utbildning. Du behöver också trafiksäkerhetsutbildningar vilket är något som Infranord kan erbjuda.

Mätningsingenjör

En mätningsingenjör gör så kallade inmätningar och utsättningar i järnvägsprojekt. Mätningsteknikern har en viktig uppgift både innan och efter ett järnvägsprojekt för att se till att spåren ligger i rätt nivå, håller rätt avstånd till tunnelväggar och mötande spår. En mätningstekniker kan också förse stora järnvägsbyggen med underlag innan byggstart, till exempel inför byggen av stomnät.

En mätingenjör har ofta en teknisk utbildning från gymnasiet och dessutom relevanta säkerhetsutbildningar. Det senare tillhandahåller Infranord.

Besiktningsman

Besiktningsmannen, som namnet till trots lika gärna kan vara en kvinna, undersöker järnvägen för att upptäcka fel som skulle kunna vara en säkerhetsrisk eller orsaka störningar i tågtrafiken. Det är ett förebyggande arbete som är viktigt för att kunna planera järnvägens underhåll på ett bra sätt.

Arbetet sker dagtid. Vissa resor kan krävas beroende på var du bor.

En besiktningsman är ofta gymnasieingenjör. För att arbeta som besiktningsman krävs också att du har relevanta säkerhetsutbildningar, något som Infranord tillhandahåller.

Projektledare Kalkyl

Infranords Projektledare Kalkyl ingår i ett team som arbetar med att leda anbuds- och kalkylarbetet. Du medverkar vid anbudsgenomgång och kontraktsskrivning och för dialog med ombudet genom hela anbudprocessen. I rollen ingår även att efter givna förutsättningar skapa bästa möjliga förslag till anbud och kalkyl samt underlag och förslag till prissättning.

Projektledare Kalkyl jobbar nära Infranords platschefer och arbetsledare i anbudskedet och även vid erfarenhetsåterföring av utförda uppdrag för att utveckla kalkylarbetet. Jobbet utförs främst i kontorsmiljö och resor i tjänsten förekommer.

Som Projektledare Kalkyl har du en för rollen relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens och erfarenhet. Du har kunskaper inom entreprenadjuridik, kalkylering och anbudsframtagning.

Entreprenadingenjör

Som Entreprenadingenjör på Infranord arbetar du med att följa upp tilldelade uppdrag enligt vår affärsprocess. Du arbetar med ekonomisk uppföljning, prognoser samt kalkylering i de olika uppdragen. I rollen ingår också att bevaka kontraktshandlingar, medverka vid produktionsplanering och arbeta med projektstyrning.

Entreprenadingenjören är en viktig länk mellan kontraktet och arbetsledningen. Arbetet utförs både på kontor och i spårmiljö. Resor inom Sverige och arbete på obekväma tider förekommer.

Som Entreprenadingenjör på Infranord är du civilingenjör eller högskoleingenjör med goda kunskaper inom ekonomi, projektstyrning och entreprenadjuridik eller har likvärdig kompetens och erfarenhet.

Arbetsledare

En arbetsledare vid järnvägen leder en grupp av järnvägstekniker. Att vara arbetsledare är ett mycket ansvarsfullt arbete där man ofta behöver ta viktiga beslut med kort varsel, planera det dagliga arbetet ute i spår, bygga ett starkt team och ha förståelse för hur olika medarbetare reagerar och förhåller sig till omgivningen. På Infranord rapporterar arbetsledare till platschefen.

En arbetsledare kan vara gymnasieingenjör eller högskoleingenjör. Det är bra med erfarenhet av att leda människor och fördela arbete. Förutom järnvägsteknisk kunskap bör du ha en förståelse för administrativt arbete och även goda ledaregenskaper.

Platschef

En platschef har en nyckelroll vid järnvägsbyggen och tar ofta ett helhetsansvar för ett järnvägsprojekt. För att trivas i rollen bör du tycka om att leda och fördela arbete och även ha en god förståelse för hur du och ditt team ska möta kundens önskemål och krav. Du behöver ha en bra struktur då det är du som driver byggprojekten och säkerställer att tidplaner hålls. Du ska dessutom ha kunskap om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner samt säkerhetsföreskrifter och ta ansvar för att de efterlevs.

Duktiga platschefer är avgörande för Infranords framgång i projekten och du får en viktig roll för hela affären.

Platschefen är antingen gymnasieingenjör eller högskoleingenjör, gärna med inriktning mot till exempel samhällsbyggnad. 

Produktionschef

Som Produktionschef på Infranord är du första linjens ledare och har ansvar för att leverera personal och maskiner till projekten med rätt kvalitet till lägsta kostnad för Infranord. Arbetsuppgifterna handlar om att förbättra lönsamheten, korrigera avvikelser samt göra uppföljning av leveranser, ekonomi och säkerhet.

Arbetet utförs både i kontorsmiljö och ute i verksamheten. Resor inom Norden förekommer och i mindre utsträckning kan du behöva jobba på obekväma arbetstider.

Produktionschefen har högskoleutbildning inom produktion, teknik, logistik eller personal alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Det är bra om du har grundläggande maskinkunskap, goda kunskaper inom ekonomi och kostnadsstyrning samt viss kännedom om arbetsrätt.