Hållbarhetspolicy

Infranords hållbarhetspolicy anger grundläggande principer som präglar verksamheten och relationerna med omvärlden. Policyn anger även hur vi ska agera för att vara ett hållbart föredöme. Hållbarhetspolicyn utgör ett paraply för hela verksamheten och är utgångspunkt för alla medarbetare och inhyrd arbetskraft.

När arbetet bedrivs systematiskt och förebyggande innebär det att:

 • Skapa förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv arbetsmiljö samt god hälsa på lika villkor för alla medarbetare.

 • Iaktta god affärssed och agera etiskt inom verksamheten samt i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. 

 • Verka för att förhindra mutor och korruption i såväl den egna verksamheten som hos underleverantörer och samarbetspartners. 

 • Säkerställa att tillämpliga hållbarhetsaspekter beaktas vid all upphandling.  

 • Eftersträva en god dialog med samhället och dess företrädare samt följa gällande lagar och föreskrifter så som de är avsedda, inkluderat ett ansvarsfullt och föredömligt agerande inom skatteområdet. 

 • Bedriva en verksamhet med uthålligt god lönsamhet som skapar trygghet för kunder, leverantörer och medarbetare.

 • Förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling samt främja tolerans och likabehandling mellan individer. 

 • Verka för en jämn fördelning av män och kvinnor på alla nivåer i bolaget samt lika lön för lika arbete. 

 • Säkerställa att Infranords medarbetare kontinuerligt utbildas och utvecklas för att ha kompetens som motsvarar bolagets nuvarande och framtida behov samt bidra till att tillgänglig arbetskraft får rätt kompetens för Infranord. 

 • Verka för att minimera utsläpp till luft, mark och vatten samt reducerad resursanvändning. 

 • Årligen lämna en hållbarhetsrapport enligt GRI (Global Reporting Initiative) som en integrerad del i bolagets årsredovisning.


Infranords hållbarhetspolicy