Säker och hälsosam arbetsmiljö

”Vårt löfte till våra medarbetare, kunder och det samhälle vi verkar i är att alltid sätta säkerheten först.”

Infranord är ledande i säkerhetsarbetet inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi verkar för en säker och hälsosam arbetsmiljö, både för egna medarbetare och för inhyrd personal. Frågor relaterade till säkerhet har alltid högsta prioritet och är väl förankrade inom Infranord. Vi har som långsiktigt mål att inga allvarliga olyckor ska inträffa på våra arbetsplatser. Arbetet dit är viktigt och kräver att säkerhet förblir vår främsta prioritet – varje dag, varje skift.

Arbetar ständigt med att stärka säkerhetskulturen

”Alla medarbetare inom Infranord har en rättighet och skyldighet att stoppa arbeten som inte känns säkra.”

Infranord sätter medarbetarnas säkerhet främst och arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och stärka säkerhetskulturen. Säkerheten har alltid högsta prioritet i Infranords verksamhet och vi har en nollvision för antalet allvarliga olyckor som leder till mer än 14 dagars sjukskrivning.  

Systematiskt säkerhetsarbete ger resultat
För att nå målet arbetar Infranord systematiskt med att förbättra säkerheten bland annat genom utbildning, interna arbetsplatskontroller, riskbedömningar samt tillbudsrapportering. Mätningar kopplade till olycksfrekvensen sker löpande varje  arbetssätt och rutiner uppdateras kontinuerligt som ett led i att förbättra och stärka säkerhetsarbetet. Alla medarbetare förväntas ta ansvar för sin egen och andras säkerhet samt alltid sätta säkerheten främst.

Säkerhetsarbetet bedrivs systematiskt för att minimera dessa risker och förebygga olyckor.

Säkerhetsgenomgång inför varje skift
I vår producerande verksamhet ska varje skift inledas med en säkerhetsgenomgång där medarbetarna bland annat genomför en riskbedömning innan arbetet påbörjas. Om ett arbetsmoment inte känns säkert ska arbetet planeras om. Genom att prata om vad man ska göra, gå igenom aktuella risker och moment sätter vi ett ständigt fokus på en trygg och säker arbetsmiljö.

Infranords säkerhetsvecka
Varje år genomför Infranord en gemensam säkerhetsvecka då samtliga medarbetare samlas för fysiska säkerhetsträffar, säkerhetsgenomgångar och vidareutbildning inom säkerhet och arbetsmiljö.

Hälsofrämjande aktiviteter för ökad säkerhet
Infranord genomför kontinuerliga initiativ kopplade till förbättrad arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna. Utöver att friskvårdsbidraget kan användas för hälsofrämjande aktiviteter så har Infranord bland annat genomfört utbildningar på temat friskvård och hälsa samt skadligt bruk och beroende för att belysa vikten av hur medarbetarens hälsa och välmående påverkar säkerheten.

Kollektivavtal
Trygga och säkra anställningsförhållanden ger tryggare och säkrare arbetsplatser. Samtliga medarbetare i Infranord omfattas av kollektivavtal som reglerar arbetstider, löner och rättigheter gentemot arbetsgivaren så att våra medarbetare ska känna en trygghet i sitt arbete.

Arbetsplatskontroller och revisioner
I Infranords säkerhetsarbete ingår att genomföra interna revisioner och arbetsplatskontroller med fokus på säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Utöver detta genomförs oannonserade arbetsplatskontroller av Trafikverket, externa revisioner av Infratek samt externa kontroller av Arbetsmiljöverket.

Samarbeten inom branschen
Infranord samverkar med Trafikverket, Transportstyrelsen och andra branschaktörer i flera olika forum. Infranord arbetar exempelvis med att utveckla branschgemensamma mätverktyg för säkerhet och bidra till ett bättre erfarenhetsutbyte inom Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ). Infranord är även medlem i Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker (FRI).

Säkerhet genom hela leverantörskedjan
Vid revisioner och leverantörsuppföljning läggs stor vikt vid styrning och system för säkerhetsarbete. Uppstår misstanke om avvikelse inspekteras arbetsplatsen. Samtliga avtalsbundna leverantörer har undertecknat Infranords uppförandekod för leverantörer.