Skip to main content Skip to footer

Personuppgiftsbehandling SL utbildning


Så här behandlar Infranord dina personuppgifter

Det är viktigt för Infranord att du som kund har förtroende för hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) att gälla, vilken medför en skyldighet för oss att lämna mer detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter. Här förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter (namn, personnummer, mail-adress och telefonnummer) för att fullgöra våra skyldigheter som utbildningsleverantör på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL).

Nedan kan du ta del av ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter.
• Tillhandahålla kravställda utbildningar på uppdrag av SLL.
• Skicka ut kurskallelser i samband med inbokad utbildning.
• Ta emot hälsoundersökningar inklusive drog- och alkoholtest av dig som beställare. Detta är ett krav för att kunna gå utbildning enligt kravställaren SLL.
• Samla in underlag och kontaktuppgifter för fakturering.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och Infranords berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera utbildningar på uppdrag av SLL. Personuppgifter som rör hälsoundersökningar behandlar vi med stöd av en rättslig förpliktelse i enlighet med de lagkrav som verksamheten har att förhålla sig till samt de krav som ställs av SLL.

Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Väljer du att inte tillhandahålla dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ta emot dig som deltagare i våra utbildningar.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av Infranord och SLL som uppdragsgivare. Vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftbiträden åt SLL. Vi har tecknat s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med SLL vilket bl.a. innebär att vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679/EG).
Dina uppgifter lämnas ut till SLL som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter
De personuppgifter som behandlas sparas enbart under den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla utbildning i enlighet med de krav som ställs från vår uppdragsgivare SLL, dock som längst under fem år.
Vi är skyldiga att behandla vissa av dina uppgifter efter du har genomfört din utbildning för att kunna uppfylla de krav som ställs av SLL, exempelvis för att kunna följa upp och säkerställa utbildningshistorik. 
Läkarutlåtanden inklusive drog- och alkoholtest klassas enligt den nya dataskyddsförordningen som känsliga uppgifter och administreras enbart tillfälligt av Infranord för att därefter lagras i SLL:s interna system Sitrus BHR.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och en rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du kan i vissa fall också ha rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Om du vill läsa mer om dina rättigheter till insyn, rättelse, radering m.m. så finns mer information hos Integritetsskyddsmyndigheten:
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter

Om du har frågor angående hur Infranord behandlar dina personuppgifter, ta kontakt med oss på: dataskydd@infranord.se.

Infranord AB, org.nr 556793-3089, Box 1803, 171 21 Solna