För Infranords leverantörer

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Infranord arbetar med inköp samt ett urval av de krav vi ställer på våra leverantörer.

Infranord ställer höga krav på de leverantörer som utför leveranser eller arbete inom järnvägsområdet. Nya leverantörer genomgår en godkännandeprocess, som börjar med egendeklaration. Kraven varierar beroende på vilken vara eller tjänst som ska köpas och var den ska utföras. Det kan handla om att uppfylla säkerhets- och kompetenskrav för underentreprenörer eller inhyrd personal, att ha godkända säkerhetsrutiner eller att uppfylla tekniska krav på maskiner. Vi ställer också krav på att eventuella underleverantörer ska godkännas av oss och givetvis kunna uppfylla samma krav.

Alla leverantörer utvärderas kontinuerligt av avtalsansvariga eller genom planerade eller händelsestyrda revisioner. Utvärdering eller revisioner utförs hos leverantören eller på en arbetsplats där leverantören befinner sig.

Infranord lyder inte under Lagen om Offentlig Upphandling.

Egendeklaration för prekvalificering (Excel)